Pegat opendkim a Debian Stretch

Actualitzant un servidor de correu-e a Debian Stretch els missatges van deixar d’estar signats amb DKIM. Després d’investigar vaig arribar a la conclusió que tal com està configurat el servei a SystemD l’opendkim es passa el fitxer de configuració per l’arc de triomf.

Primer de tot creem el directori del PID i donem els permisos que toquen:

# mkdir /var/spool/postfix/opendkim# adduser opendkim postfix# adduser postfix opendkim# chown opendkim:postfix /var/spool/postfix/opendkim

Per solucionar el problema cal editar dues línies del fitxer /lib/systemd/system/opendkim.service:

PIDFile=/var/spool/postfix/opendkim/opendkim.pid
ExecStart=/usr/sbin/opendkim -x /etc/opendkim.conf -P /var/spool/postfix/opendkim/opendkim.pid -p local:/var/spool/postfix/opendkim/opendkim.sock

Finalment cal reiniciar el servei:

# systemctl daemon-reload
# systemctl start opendkim.service

Font: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=853769

OpenDKIM a Debian 9

Instal·lar OpenDKIM

$ sudo apt-get install opendkim opendkim-tools

Configurar OpenDKIM

Editem /etc/opendkim.conf:

AutoRestart Yes
AutoRestartRate 10/1h
UMask 002
Syslog yes
SyslogSuccess Yes
LogWhy Yes

Canonicalization relaxed/simple

ExternalIgnoreList refile:/etc/opendkim/TrustedHosts
InternalHosts refile:/etc/opendkim/TrustedHosts
KeyTable refile:/etc/opendkim/KeyTable
SigningTable refile:/etc/opendkim/SigningTable

Mode sv
SignatureAlgorithm rsa-sha256

Editem /etc/default/opendkim:

RUNDIR=/var/spool/postfix/opendkim
SOCKET=/var/spool/postfix/opendkim/opendkim.sock
USER=opendkim
GROUP=postfix
PIDFILE=/var/spool/postfix/opendkim/opendkim.pid
EXTRAAFTER=

Editem /etc/postfix/main.cf:

milter_protocol = 6
milter_default_action = accept
smtpd_milters = local:/opendkim/opendkim.sock
non_smtpd_milters = local:/opendkim/opendkim.sock

Creem els directoris per les claus:

$ sudo mkdir -p /etc/opendkim/keys

Especifiquem els hosts de confiança a /etc/opendkim/TrustedHosts:

127.0.0.1
localhost
A.B.C.D #IP pública servidor
*.exemple.com

Creem la taula de claus a /etc/opendkim/KeyTable:

exemple.com exemple.com:201707:/etc/opendkim/keys/exemple.com/201707.private

Fixeu-vos que el 201707 coincideix amb l’any i el mes en què es genera la clau.

Creem la taula de firmes a /etc/opendkim/SigningTable:

*@exemple.com exemple.com

Generar claus

$ cd /etc/opendkim/keys
$ sudo mkdir exemple.com
$ cd exemple.com

Generem les claus:

$ sudo opendkim-genkey -s 201707 -d exemple.com
$ sudo chown opendkim:opendkim 201707.private

Afegim les claus al DNS

Mirem el que hem d’afegir mostrant el fitxer 201707.txt del directori on som:

201707._domainkey IN TXT ( "v=DKIM1; h=sha256; k=rsa; "
 "p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAqTfyFhKjILD50P3ORwd1VExAe3eYJSv6+OBgKH9FFIpr9jQad4d923wpHXXPlxdOPlYePueVwq8HxnTxHPUpMuowxHJ+juimdOx3jteYkne4O9ezl2OIBVIIokpfDB6UQJ+/BTqg72PccPsGPkeEkYu3zwO/5MZUI8hM7gmCs6RurFxM6Pw4zacd6lE/9pbr66eG/ALs7yxdkM"
 "EYCIqxV5DZNq4BQiVEAo3sFKre3bMW92wTJzyUFOuNjUJZ3EwHZsQSAunH8RHhP9S42YJ6K6vdxqQpBXXJUGAuYUdAq7TBMtYzx5+ZAXvnHzH+2S251ewBHssdUGQ5hZdzyee3QwIDAQAB" ) ; ----- DKIM key 201707 for exemple.com

Ens interessa el valor que hi ha entre parèntesis. Agafem tot el que hi ha entre els parèntesis i després eliminem les cometes.

Afegim un registre TXT a la zona DNS:

Nom: 201707._domainkey
Valor: v=DKIM1; h=sha256; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAqTfyFhKjILD50P3ORwd1VExAe3eYJSv6+OBgKH9FFIpr9jQad4d923wpHXXPlxdOPlYePueVwq8HxnTxHPUpMuowxHJ+juimdOx3jteYkne4O9ezl2OIBVIIokpfDB6UQJ+/BTqg72PccPsGPkeEkYu3zwO/5MZUI8hM7gmCs6RurFxM6Pw4zacd6lE/9pbr66eG/ALs7yxdkMEYCIqxV5DZNq4BQiVEAo3sFKre3bMW92wTJzyUFOuNjUJZ3EwHZsQSAunH8RHhP9S42YJ6K6vdxqQpBXXJUGAuYUdAq7TBMtYzx5+ZAXvnHzH+2S251ewBHssdUGQ5hZdzyee3QwIDAQAB

I ja ho tenim servit. Per comprovar que funcioni podem fer-ho enviant un correu-e a check-auth@verifier.port25.com.

Nota: A Debian 9 cal fer un pegat al servei del SystemD.

Configuració bàsica Debian 9

Configuració sudo:

$ su
# apt-get install sudo gksu

Per afegir un usuari:

# adduser <usuari> sudo

Afegir repositoris:

$ sudo nano /etc/apt/sources.list

Esborrem tot i copiem:

## Oficials
deb http://ftp.caliu.cat/debian/ stretch main contrib non-free
deb-src http://ftp.caliu.cat/debian/ stretch main contrib non-free

## Actualitzacions
deb http://security.debian.org/ stretch/updates main
deb-src http://security.debian.org/ stretch/updates main
deb http://ftp.caliu.cat/debian/ stretch-updates main
deb-src http://ftp.caliu.cat/debian/ stretch-updates main

## Backports
deb http://http.debian.net/debian stretch-backports main

## Java
deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu xenial main
deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu xenial main

Fer update:

$ sudo apt-get update

Instal·lar:

$ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys EEA14886

Fer update:

$ sudo apt-get update

Actualització kernel:
Saber versions:

$ sudo apt-cache search linux-image

Versió de 64 bits:

$ sudo apt-get -t stretch-backports install <imatge-linux>

Instal·lar build-essentials i git:

$ sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r) build-essential checkinstall make automake cmake autoconf git git-core

Java i descompressor:

$ sudo apt-get install oracle-java8-installer
$ sudo apt-get install rar unrar p7zip-full p7zip-rar

Actualitzem:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get upgrade

Tot aquest procés es pot fer executant aquest script que tinc al Github:
https://github.com/xaldiks/admin-scripts

Script redirecció ports KVM

Aquests dies he estat treballant amb un servidor de virtualització en KVM i en lloc de fer bridge per totes les VMs he preferit fer NAT des del servidor principal. L’script que utilitzo és aquest, que s’ha de posar a /etc/libvirt/hooks/qemu.

#!/bin/bash
#
# @caliu: Adaptat de l'orginal disponible a:
# http://wiki.libvirt.org/page/Networking#Forwarding_Incoming_Connections
#
# @amarti: Adaptat de l'adaptació de caliu.cat

DEBUG="/etc/libvirt/hooks/qemu: $0 $*"
logger "$DEBUG"
echo "$DEBUG"

Guest_name="${1}"
VIRSH_CMD="${2}"
PUBLIC_IP="192.168.1.30"

# afegir linies al final amb els redireccionaments.
redirecciona() {
    Host_port="${1}"
    Guest_ipaddr="${2}"
    Guest_port="${3}"
    Protocol="${4}"

    if [ "$VIRSH_CMD" = "stopped" -o "$VIRSH_CMD" = "reconnect" ]; then
        iptables -t nat -D PREROUTING -d ${PUBLIC_IP} -p ${Protocol} --dport ${Host_port} -j DNAT \
                 --to ${Guest_ipaddr}:${Guest_port}
        iptables -D FORWARD -d ${Guest_ipaddr}/32 -p ${Protocol} -m state --state NEW \
                 -m ${Protocol} --dport ${Guest_port} -j ACCEPT
    fi
    if [ "$VIRSH_CMD" = "start" -o "$VIRSH_CMD" = "reconnect" ]; then
        iptables -t nat -A PREROUTING -d ${PUBLIC_IP} -p ${Protocol} --dport ${Host_port} -j DNAT \
                 --to ${Guest_ipaddr}:${Guest_port}
        iptables -I FORWARD -d ${Guest_ipaddr}/32 -p ${Protocol} -m state --state NEW \
                 -m ${Protocol} --dport ${Guest_port} -j ACCEPT
    fi
}

# afegir el case de cada equip, i a dins una linia per cada servei.
#     redirecciona  <host_port> <guest_address> <guest_port> <protocol>
case "$Guest_name" in
    vm1)
    redirecciona 22 192.168.122.77 2210 tcp
    redirecciona 80 192.168.122.77 80 tcp
        ;;

    vm2)
    redirecciona 21 192.168.122.98 21 tcp
    ;;

esac

Per fer-lo funcionar cal donar-li permisos d’execució:

$ sudo chmod +x /etc/libvirt/hooks/qemu

També cal fer un pegat al fitxer /etc/apparmor.d/usr.sbin.libvirtd sota la línia /usr/sbin/* PUx,:

/etc/libvirt/hooks/* PUx,

Document de text amb l’script: https://blog.aniolmarti.cat/wp-content/uploads/2017/04/qemu.txt

Aviat faré una entrada sobre KVM.

Configuració d’etckeeper amb push a Gitlab

etckeeper és un conjunt d’eines que et permeten mantenir un repositori git de /etc.

Instal·lació d’etckeeper

Instal·lem etckeeper:

$ sudo apt install etckeeper

Editem el fitxer de configuració:

$ sudo nano /etc/etckeeper/etckeeper.conf

Aquí ens hem d’assegurar que el VCS sigui git. I que el paràmetre PUSH_REMOTE sigui “origin”.

Generalment s’inicialitza en instal·lar, però per si de cas:

$ cd /etc
$ sudo etckeeper init

Amb això es crea el directori /etc/.git i el fitxer /etc/.gitignore.

Configuració de la clau SSH

Generem una clau:

Seguim el tutorial de Gitlab per generar i afegir claus: https://gitlab.com/help/ssh/README

Editem ~/.ssh/config:

Host gitlab.com
    HostName gitlab.com
    User git
    IdentityFile /home/usuari/keys/git.key

Per afegir la clau al ssh-agent i que ens duri tota la sessió editem ~/.bash_profile:

if [ -z "$SSH_AUTH_SOCK" ] ; then
  eval `ssh-agent -s`
  ssh-add /home/usuari/keys/git.key
fi

Si ens segueix fent mandra posar-la cada cop que iniciem podem crear una clau sense passphrase. Personalment prefereixo no utilitzar el .bash_profile i configurar /root/.ssh/config (només entorns amb un administrador).

Commit i push

Afegim el repositori remot:

$ sudo git remote add origin git@gitlab.com:REPO

Fem un commit:

$ sudo etckeeper commit "Initial commit."

Fem push:

$ sudo -E git push -u origin master # Utilitzo -E per tal de mantenir les variables d’entorn.

A partir d’ara l’etckeeper farà els push automàticament 1 cop al dia i cada cop que es modifiquin paquets.
Si volem fer-ho manualment:

$ sudo -E etckeeper commit “Comentari”