Pegat proxy invers amb WordPress

Avui he estat mirant de canviar algunes configuracions del servidor i em trobava que amb un nginx (HTTPS) fent de proxy invers cap a un Apache servint un WordPress el navegador responia amb un error de problema de redirecció. Per arreglar-ho només cal afegir unes línies al fitxer wp-config.php.

Busquem la línia define('WP_DEBUG', false); i just després afegim:

// Codi pel proxy invers
if ( $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'] == 'https' ) {
 $_SERVER['HTTPS'] = 'on';
 $_SERVER['SERVER_PORT'] = 443;
}

Instal·lar Mono a Debian

Mono is a software platform designed to allow developers to easily create cross platform applications part of the .NET Foundation.

Debian i Ubuntu:

$ sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 3FA7E0328081BFF6A14DA29AA6A19B38D3D831EF
$ echo "deb http://download.mono-project.com/repo/debian wheezy main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mono-xamarin.list
$ sudo apt-get update

A partir de Debian 8.0 i d’Ubuntu 13.10:

echo "deb http://download.mono-project.com/repo/debian wheezy-apache24-compat main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/mono-xamarin.list

Només a partir de Debian 8.0:

echo "deb http://download.mono-project.com/repo/debian wheezy-libjpeg62-compat main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/mono-xamarin.list

Instal·lar paquets:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install mono-complete
$ sudo apt-get install monodevelop

Activar el mòdul de l’Apache:

$ sudo a2enmod mod_mono_auto

Per compilar i executar:

$ mcs fitxer.cs
$ mono fitxer.exe